Heeft u vragen? Bel ons! 06 1232 0959

Winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze rechtshandelingen.
Nederlands Recht is van toepassing. Afwijkende en/of aanvullende bedingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. De Incoterms zijn van toepassing. De Nederlandse tekst is authentiek en verbindend tussen partijen.

2. AANBIEDINGEN
Al onze aanbiedingen zijn in beginsel vrijblijvend tenzij wij een bepaalde geldigheidsduur aangeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste opgave van gegevens bij onze aanbiedingen.

3. OVEREENKOMSTEN
Overeenkomsten, alsmede nadere toezeggingen en/of wijzigingen, zijn eerst bindend na onze schriftelijke bevestiging. Wij zijn gerechtigd om vooraf zekerheid te verlangen, alsmede ter uitvoering der overeenkomst derden in te schakelen.

4. PRIJZEN
Onze prijzen zijn gebaseerd op onze inkooplaten en andere kostprijsfaktoren en zijn gebaseerd op levering af ons magazijn/opslagplaats en excl. BTW, vervoer etc. Prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehou- den.

5. LEVERING EN LEVERTIJD
Levering geschiedt aan huis/bedrijf van de wederpartij. Alleen franco indien en voorzover door ons aange- geven. Plaats van levering is onze vestigingsplaats. Levertijden worden bij benadering vermeld. Over- schrijding hiervan geeft nimmer recht op schadevergoeding. Bij ontvangst dient het geleverde gecontro- leerd te worden. Retourzendingen zijn altijd voor rekening van de wederpartij.

6. TRANSPORT
Transport/verpakking geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien de vervoersdocu- menten anders vermelden.

7. OVERMACHT
In geval van overmacht kunnen wij onze verplichtingen opschorten of onze overeenkomst ontbinden.

8. AANSPRAKELIJKHEID
Behoudens dwingend wettelijk voorschrift is onze aansprakelijkheid beperkt.
Alles werd in het werk gesteld om de informatie, met inbegrip van de afbeeldingen, betrouwbaar te maken. Het is evenwel aan de gebruikers om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing te beoorde- len. Dalen Car Parts biedt geen garantie voor de juistheid en volledigheid van de informatie en wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik ervan af. Dalen Car Parts kan in geen geval
aansprakelijk worden gesteld voor incidentele , indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit de verkoop, de doorverkoop, het gebruik of misbruik van het product.

9. RECLAMES
Reclames dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk ter onze kennis te zijn gebracht, nadien is de wederpartij gebonden. Retourzendingen alleen met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

10. BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
Betaling geschiedt à contant of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum op onze bankrekening. Na verloop daarvan wordt een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand berekend. Alle te maken invorderings kosten zijn voor rekening van de nalatige wederpartij, met dien verstande dat een minimum bedrag ad
E 75,- excl. BTW in rekening zal worden gebracht. Rente en vorderingskosten worden primair verrekend. Zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen blijven alle door ons geleverde
goederen, die zich nog bij/onder de wederpartij bevinden ons (mede) eigendom, hetgeen bij invoering van het Nieuw B.W. als bezitsloos pandrecht geld terzake van de goederen waarop ons (zekerheids) eigendom verloren is gegaan, en wel voor de waarde van hetgeen de wederpartij ons verschuldigd is.

11. GESCHILLEN
Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van onze vestigingsplaats, tenzij wij anders verkiezen.

Voordelen van dalencarparts.nl

  • icon-verzendingGratis verzending boven €100,-
  • icon-idealVeilig betalen
  • icon-besteprijsAltijd de de beste prijs
  • icon-transportVoor 16.00 uur besteld,
    volgende werkdag in huis.

Blijf op de hoogte van nieuwe items!

  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer

© Copyright 2024 - Dalencarparts.nl - Website door RenewMyID